Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mamashop.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).
 4. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito obchodnými podmienkami a zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

 

Definície

 1. Predávajúci je INTERNET MARKET s. r. o., so sídlom Pekna cesta 19, 83152 Bratislava, IČO: 47912766.
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu mamashop.sk, pričom môže byť spotrebiteľom alebo podnikateľom
 3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

 

Cena tovaru a spôsob platby

 1. Ceny tovaru v e-shope sú vždy aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvádzané ako konečné, to znamená, že sú vrátane DPH a všetkých prípadných daní a poplatkov, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť aby tovar získal, to sa ale netýka prípadných poplatkov za prepravu a podobne. Ceny za dopravu sú uvádzané až v rámci ukončovania objednávky na e-shope.
 2. V prípade predaja tovaru s cenovou akciou môže byť platnosť zvýhodnenej kúpnej ceny obmedzená trvaním cenovej akcie a/alebo počtom kusov tovaru na sklade predajcu.
 3. Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu účtu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych účtov na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.
 4. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím kuriérskych služieb alebo využitím platby platobnou kartou, alebo hotovostnou platbou, prípadne platbou kreditnou alebo debetnou platobnou kartou pri osobnom odbere na vopred dohodnutej prevádzke predávajúceho.

 

Kúpna zmluva

 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho predávajúci po prijatí kupujúcemu potvrdí informatívnym e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke kupujúceho, tento informatívny e-mail ešte nie je akceptáciou objednávky, táto akceptácia bude kupujúcemu doručená osobitným e-mailom.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Kupujúcemu zároveň vyhlasuje, že použitím prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy s predávajúcim mu nevznikli žiadne náklady a nemá žiadne námietky voči uzatvoreniu zmluvy s predávajúcim za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu (neakceptovať návrh na uzatvorenie zmluvy) predovšetkým v týchto prípadoch: 
  1. Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.
  2. Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak ju nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom, či telefonicky s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  3. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  4. Kupujúci objednáva viac ako 10 kusov jedného výrobku – v prípade, že má kupujúci záujem o viac ako 10 kusov jedného výrobku, je potrebné vopred e-mailom kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na možnostiach a podmienkach predaja. 
  5. Kupujúci požaduje osobný odber v prevádzke predávajúceho, na ktorej sa daný tovar nenachádza a kupujúci nesúhlasí so zmenou odberného miesta alebo spôsobu dopravy.
  6. V prípade ak si kupujúci zadal doručenie do inej krajiny ako je Slovenská republika.
 4. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, v čase keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet kupujúceho najneskôr do 14 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.
 5. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy, je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.
 6. V niektorých prípadoch predávajúci umožňuje kupujúcemu dodatočnú zmenu objednávky. V prípade zmeny objednávky, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.
 7. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 pracovných dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Doručovanie tovaru

 1. Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zvoliť či mu bude objednaný tovar doručený kuriérskou službou v ponuke predajcu alebo si tovar vyzdvihne osobne v niektorej z kamenných predajní predajcu.
 2. Osobný odber tovaru umožňuje predajca len vo svojich vopred definovaných kamenných predajniach. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť prípadne navrhnúť zmenu osobného odberu v prípade zjednodušenia dodania tovaru kupujúcemu. O takejto zmene bude predávajúci informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode dôjde k navrhovanej zmene.
 3. V prípade doručenia tovaru kuriérskou službou bude k cene za tovar pred dokončením objednávky pripočítaná aj cena za jej doručenie prostredníctvom kuriérskej služby. Predajca si vyhradzuje právo v prípade špeciálnych zľavových akcií znížiť cenu za doručenie tovaru.
 4. Objednaný tovar bude doručovaný výlučne v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, ktorá je viditeľne uvedená pri každom výrobku na stránkach www.mamashop.sk. U väčšiny výrobkov je tovar odovzdaný k preprave nasledujúce 2 pracovné dni od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.
 6. Objednaný tovar bude v prípade platby prevodom na účet odovzdaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho.
 7. Zákazník je povinný pred prevzatím tovaru od dopravcu skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená. O takomto poškodení je kupujúci povinný bez zbytočného predlžovania informovať dopravcu aj predávajúceho. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nenesie zodpovednosť predávajúci.
 8. Montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky, zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

 

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť. Týka sa to všetkých druhov tovaru, ktoré sú  uzavreté v ochrannom obale, a tento tovar nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. (napr. cumlíky, fľaše na kŕmenie, hračky v ochranných – blistrových baleniach, odsávačky materského mlieka, a pod.)
 3. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy, budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  Najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zašle  vrátený tovar na adresu "INTERNET MARKET s. r. o., so sídlom Pekna cesta 19, 83152 Bratislava " a to poisteným balíkom. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená, až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno v originálnom balení a v stave a v hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
 5. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: 
  1. objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky.
  2. ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť. 

 

Reklamácia tovaru

 1. V prípade, že má tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu od predávajúceho vady, môže si kupujúci uplatniť u predávajúceho nároky z vád tovaru.
 2. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu info@mamashop.sk, ( do predmetu správy uviesť REKLAMACIA/E.
 3. Reklamovaný tovar musí zákazník zaslať na servisné stredisko predávajúceho s adresou : reklamačné oddelenie, INTERNET MARKET s. r. o., Pekna cesta 19, 83152 Bratislava.
 4. Viac informácii o svojich právach v súvislosti s uplatňovaním nárokov z vád tovaru a bližšie informácie o postupe pri uplatňovaní reklamácie tovaru sa kupujúci dozvie z reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný na webe predávajúceho.

 

Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mamashop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ - právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku kupujúci – spotrebiteľ - môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú aj naďalej platné a účinné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez uvedenia dôvodu alebo v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov, či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 4. Na základe týchto obchodných podmienok vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok alebo kúpnych zmlúv uzatvorených na základe týchto obchodných podmienok či súvisiace s týmito obchodnými podmienkami sú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si obchodné podmienky riadne prečítal a zvážil jej celý text. Kupujúci taktiež prehlasuje, že nepozná žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky alebo kúpnu zmluvu uzatvorenú na ich základe, urobiť akokoľvek neplatnou, neúčinnou voči akejkoľvek tretej osobe.
 6.  
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť INTERNET MARKET s. r. o. garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

V zmysle § 11 ods. 4 ZOOÚ udelí zákazník/čka spoločnosti INTERNET MARKET s. r. o. súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa.

Ako správca osobných údajov je spoločnosť INTERNET MARKET s. r. o. oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníka/čky prostredníctvom určeného sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov, pričom zákazník/čka berie na vedomie, že takto určený sprostredkovateľ alebo sprostredkovatelia už nepodliehajú ďalšiemu súhlasu. INTERNET MARKET s. r. o. počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia (konkrétne do Českej republiky resp. iných krajín EÚ) resp. prístup k týmto údajom zo zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v takej krajine. Počas prenosu INTERNET MARKET s. r. o. dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

Osobné údaje sú poskytované externým prepravcom a bankám, ktorým sú údaje predávané v minimálnom rozsahu nevyhnutne potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru a jeho úhradu.

Predávajúci môže spracovávať osobné údaje kupujúcich aj prostredníctvom cookies. Použitím internetového obchodu www.mamashop.sk kupujúci súhlasí s užívaním cookies zo strany predávajúceho v rozsahu podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/58/ES zo dňa 12. júla 2002 o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií. Kupujúci môže užívanie cookies zo strany predávajúceho odmietnuť, v takom prípade však budú niektoré funkcionality internetového obchodu www.mamashop.sk obmedzené.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2017.

 

 

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vašich osobných údajov a osobných údajov poskytnutých v mene vášho dieťaťa sa spravuje ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a spoločnosť INTERNET MARKET s. r. o. ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie.

INTERNET MARKET s. r. o. nikdy nezverejní údaje o vašom správaní získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem vlastných spracovateľov (sprostredkovateľov) povinných dodržiavať pravidlá spracovania podľa týchto VOP rovnako, ako INTERNET MARKET s. r. o..

Výsledkom vytvorenia vášho osobného profilu uvedeným spôsobom profilovania je priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách INTERNET MARKET s. r. o. k vášmu profilu, ktoré vám budú následne zasielané ako elektornická správa alebo sa vám môžu zobrazovať pri prehliadaní webstránky www.mamashop.sk. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré bežne nakupujete, individuálnych množstevných zliav, poskytnutie darčekov, na mieru vytvorených produktov alebo služieb, a osobitný prístup k Vám ako k zákazníkovi pri oslovovaní s ponukami (čas, obsah, frekvencia, zasielanie správ podľa miesta, na ktorom sa práve nachádzate).

Máte právo na informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či a aké osobné údaje o Vašej osobe sa spracúvajú; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií automatizovaného rozhodovania INTERNET MARKET s. r. o. ako prevádzkovateľa; zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú; odpis, opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme programu a likvidáciu alebo opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktoréhoINTERNET MARKET s. r. o. získalo Vaše osobné údaje na spracúvanie; blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Tie isté práva máte ako zástupca vášho dieťaťa vo vzťahu k jeho osobným údajom, ktoré sú predmetom spracúvania.

Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Máte právo na to, aby INTERNET MARKET s. r. o. v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, na Vašu žiadosť preskúmalo vydané rozhodnutie metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania (manuálne za účasti oprávnenej osoby v zmysle ZOOÚ), a informovalo Vás o výsledku takéhoto preskúmania bez zbytočného odkladu.

Osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti INTERNET MARKET s. r. o. prostredníctvom Registračného formulára musia byť pravdivé. V prípade ich zmeny ste povinný/á o ich zmene bezodkladne informovať INTERNET MARKET s. r. o.

V prípade neaktuálnosti vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach, po podaní námietky voči spracovaniu osobných údajov budú vaše osobné údaje vrátane osobných údajov vášho dieťaťa zlikvidované.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla spoločnosti INTERNET MARKET s. r. o. alebo e-mailového oznámenia zaslaného na adresu info@mamashop.sk, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred odvolaním súhlasu.

Máte právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov:

 1. totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: INTERNET MARKET s. r. o., sídlom: Pekna cesta 19, 83152 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47912766, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B
 2. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené: vedenie databázy zákazníckeho programu a poskytovanie zákazníckych výhod, zabezpečenie komunikácie, profilovanie
 3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ZOOÚ
 4. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov: nepredpokladá sa odovzdávanie osobných údajov tretím osobám
 5. doba uchovávania osobných údajov (kritériá na jej určenie): počas trvania členstva v zákazníckom programe
 6. informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: poskytnutie a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou členstva v zákazníckom programe a poskytovania zákazníckych výhod prevádzkovateľom; nemožnosť spracúvania osobných údajov bude viesť k zániku členstva v zákazníckom programe
 7. Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie: nepredpokladá sa

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením a odoslaním tohto Registračného formulára so zaškrtnutím políčka nižšie, udeľujem spoločnosti INTERNET MARKET s. r. o., Pekna cesta 19, 83152 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47912766, registrovanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 34446/B (ďalej iba ako “INTERNET MARKET s. r. o.”) môj dobrovoľný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu:

  • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, údaje o mojich nákupných zvyklostiach (údaje o webovom prehliadači a zariadeniach, ktoré na prehliadanie webstránky mamashop.sk používam, údaje o klikoch a navštívených podstránkach webstránky www.mamashop.sk, o čase a približnom mieste prehliadania tejto webstránky, údaje o zakúpených produktoch a čase každého nákupu),
  • meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa,

 

 • na účely:
  • zabezpečenia mojej identifikácie ako zákazníka/čky za účelom poskytovania zákazníckych výhod a ponúkania akcií, výrobkov alebo služieb,
  • zabezpečenia možnosti komunikácie medzi INTERNET MARKET s. r. o. a mojou osobou (povinné),
  • v prípade vyžiadania zasielania ponúk a informácií e-mailom (udelenia osobitného súhlasu), na účely priameho marketingu (nepovinné).

Potvrdzujem, že som si dôkladne prečítal/a poskytnuté poučenie o ochrane osobných údajov a bol/a som poučený/á o všetkých mojich právach a povinnostiach týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov, najmä podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. Som si vedomý/á, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu spoločnosti INTERNET MARKET s. r. o., alebo namietať proti zasielaniu obchodných oznámení (priamemu marketingu), elektronickým oznámením doručeným na adresu e-mailu info@mamashop.sk alebo v prípade namietania proti priamemu marketingu prostrednítctvom e-mailu kliknutím na link "Zrušiť odoberanie newsletterov" priamo v e-mailovej správe zaslanej spoločnosťou INTERNET MARKET s. r. o..